2022 m. mobilumui ir bendradarbiavimui švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse bus skirta beveik 3,9 mlrd. EUR.
Programa toliau bus siekiama remti jaunimą ir skatinti juos dalyvauti demokratiniame gyvenime, taip prisidedant prie 2022 m. – Europos jaunimo metų tikslų. Be to, 2022 m. bus dar labiau sustiprinta mobilumo ir bendradarbiavimo veikla.

Pagrindinės skelbiamų kvietimų teikti paraiškas naujovės

Perspektyviniai projektai. Naujais didelio masto projektais bus remiamas kokybiškas ir įtraukus skaitmeninis švietimas ir švietimo bei mokymo sistemų pritaikymas prie žaliosios pertvarkos. Šiems plataus užmojo projektams bus skirtas didesnis biudžetas ir jie bus vykdomi ne trumpiau kaip trejus metus. Bus siekiama įtraukti įvairias viešąsias ir privačiąsias organizacijas. Bendras tikslas – pasiekti novatoriškų rezultatų, kurie gali daryti poveikį švietimui Europos mastu.
Daugiau mainų su trečiosiomis valstybėmis. Naudodamosi ES išorės priemonių lėšomis, trečiosios šalys galės dalyvauti tiksliniuose projektuose ir mainuose, ypač profesinio mokymo ir sporto srityse.
Įtraukesnė iniciatyva „DiscoverEU“. „DiscoverEU“ suteikia galimybę aštuoniolikmečiams keliauti po Europą. Kasmet rengiami du paraiškų teikimo etapai, po kurių išdalijami nemokami kelionės bilietai. Nuo 2022 m. bus skelbiama speciali paraiškų atranka, skirta organizacijoms, padedančioms į iniciatyvą „DiscoverEU“ įsitraukti dar didesniam skaičiui mažiau galimybių turinčių jaunuolių. Jiems bus teikiama tikslingesnė parama ir finansavimas.
ES ir mokyklų suartinimas. Mokymasis apie Europos Sąjungos tikslus ir veikimą yra svarbi aktyvaus pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo dalis. „Jean Monnet“ veiksmai, kuriais skatinamas švietimas apie ES, bus skirti visų amžiaus grupių mokiniams – tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinėse mokyklose. Bus vykdoma įvairi veikla, įskaitant pažintinius vizitus.
Paprastesnis bendradarbiavimo projektų finansavimas. „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projektų dalyviams suteikiama galimybė prašyti skirti fiksuotąją sumą. Taip bus gerokai sumažinta administracinė našta, susijusi su paraiškos teikimu, projekto valdymu ir ataskaitų teikimu.

Daugiau informacijos https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_21_6180